Przejdź do treści

„Aktualności raportowania ESG – czy wystarczy czasu na wdrożenie?”

Na zdjęciu doktor inżynier Lidia Grzegorczyk

Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (ang. CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) 21 kwietnia 2021. Minął ponad rok (21.07.2022)[1], w którym Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie ww. dyrektywy.

Celem jest korekta i weryfikacja oraz usunięcie niedociągnięć w istniejących przepisach dotyczących ujawniania informacji niefinansowych, których jakość wymagała uzupełnień tak, aby umożliwić ich właściwe uwzględnienie przez inwestorów.

Propozycja CSRD wymaga, aby doradztwo ze strony EFRAG zostało przygotowane z odpowiednim procesem i przejrzystością oraz z fachową wiedzą odpowiednich interesariuszy, za pomocą których ESRS (ang. European Sustainability Reporting Standards) zostaną przyjęte w UE.

W ostatnich dniach poznaliśmy zarówno szkice Europejskiego Standardu Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, które wraz z dyrektywą CSRD obejmą około 49 000 spółek w UE, w tym około 3 000 dużych spółek w Polsce (w tym również firmy spoza giełdy).

W celu dotrzymania terminów przedłożenia pierwszego zestawu projektów ESRS do Komisji Europejskiej do listopada 2022, projekt PTF- ESRS[2] (ang. Project Task Force – European Sustainability Reporting Standards) przekazany został do konsultacji publicznych z terminem do 8 sierpnia 2022 r.

Aktualności w CSRD – stan na lipiec 2022

Dyrektywa CSRD w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw zmienia dyrektywę w sprawie sprawozdawczości niefinansowej z 2014 r. Wprowadza bardziej szczegółowe wymogi sprawozdawcze i zapewnia, że duże firmy są zobowiązane do zgłaszania kwestii zrównoważonego rozwoju, takich jak prawa środowiskowe, prawa socjalne, prawa człowieka i czynniki zarządzania.

CSRD wprowadza wymóg certyfikacji sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju, a także poprawia dostępność informacji, wymagając ich publikacji w dedykowanej sekcji raportów zarządczych firm.

Przepisy UE dotyczące informacji niefinansowych mają zastosowanie do dużych spółek zatrudniających ponad 500 pracowników oraz do wszystkich dużych spółek i wszystkich spółek notowanych na rynkach regulowanych. Spółki te są również odpowiedzialne za ocenę informacji na poziomie swoich spółek zależnych. CSRD wprowadzi obowiązek raportowania zagadnień ESG przez wszystkie spółki – zarówno publiczne, jak i prywatne w sposób następujący:

  • Spółki mające powyżej 250 pracowników będą zobowiązane do przygotowania raportu niefinansowego (spółki objęte NFRD za rok 2024).
  • Wszystkie duże spółki powyżej 250 pracowników spełniających 2 z 3 kryteriów (>250 pracowników/suma bilansowa >20mlnEUR/przychody >40 mln EUR) za rok 2025.
  • Spółki publiczne powyżej 10 pracowników za rok 2026.


[1] EFRAG. Public consultation on the first set of Draft ESRS. [dostęp: 26.06.2022 https://www.efrag.org/lab3]
[2] Ibidem.

Biorąc pod uwagę czas oraz konsultacje obecnych projektów ESRS, a także informacje publikowane na stornie Komisji Europejskiej, można spodziewać się, że planowana publikacja pierwszych wytycznych ESRS może nastąpić prawdopodobnie na przełomie 2022/2023. Natomiast publikacja specyfikacji sektorowych w ramach ESRS oraz wytycznych dla przedsiębiorstw z sektora SME (ang. Small and Medium-sized Enterprises) może nastąpić pod koniec roku 2023. Zgodnie z informacją na stronie KE[1] w okresie przejściowym SME będą mogły skorzystać z klauzuli opt-out, co oznacza, że będą one zwolnione ze stosowania dyrektywy do 2028 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, warto śledzić zmiany, które są publikowane przez KE w ramach sprawozdawczości niefinansowej przedsiębiorstw tak, aby móc przygotować pracowników oraz firmę na etapie zanim jeszcze dyrektywa zacznie obowiązywać przedsiębiorstwa, które na dziś nie podlegają tym wytycznym. Podjęcie prac już dziś oraz weryfikacja projektu CSRD wraz z zestawem projektów ESRS jest kluczowa, aby zapewnić przedsiębiorstwu oraz jej pracownikom odpowiedni czas na gromadzenie bardzo dużej ilości danych.


[1] Komisja Europejska. New rules on corporate sustainability reporting: provisional political agreement between the Council and the European Parliament. [dostęp: 26.06.2022 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/]

Autor:
dr inż. Lidia Grzegorczyk
CEO VELMA ESG – platforma do raportowania wskaźników ESG, niezależny konsultant ds. energii i efektywności energetycznej.

Udostępnij