Przejdź do treści

Upcycling

Forma przetwarzania wtórnego, w wyniku której powstają produkty o wartości wyższej niż te, z których zostały one stworzone

Neutralność klimatyczna

Neutralność klimatyczna polega na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w możliwie największym stopniu i na kompensacji pozostałych emisji, których nie udało się uniknąć poprzez offsetowanie. Może to zostać osiągnięte poprzez wykupienie odpowiedniej ilości tzw. kredytów węglowych przy czym nie ma standardu, który określałby jaka część emisji może podlegać offsetowi.

Net zero

Net zero jest ściśle regulowane przez wymagania Science Based Targets initiative (SBTi) i wymaga redukcji emisji gazów cieplarnianych o minimum 90% w całym łańcuchu wartości (Scope 1,2 i 3). Pozostałe 10% może zostać offsetowane lub wychwycone.

Net Positive

Jako net positive określamy sytuację, w której oddajemy do środowiska naturalnego lub/i społeczeństwa więcej niż bierzemy. Działania net positive mają na celu przywrócenie lub regenerację systemów ekologicznych, spowolnienie spadku kapitału naturalnego.

Minimalne Gwarancje

Minimalne gwarancje są nieodłączną częścią Taksonomii Unii Europejskiej. Celem minimalnych gwarancji jest zapobieganie oznaczaniu inwestycji jako zrównoważone, gdy wiązałyby się one z wywieraniem negatywnego wpływu w obszarach:praw człowieka, w tym praw pracowniczych (np. przeciwdziałanie takiemu zjawisku jak mobbing). praktyk korupcyjnych, niezgodności z przepisami podatkowymi i nieuczciwej konkurencji.

ISSB Sustainability Reporting Standards

Standardy raportowania zrównoważonego rozwoju ISSB to zestaw standardów  zaproponowanych przez International Sustainability Standard Board w celu zaspokojenia pilnej potrzeby kompleksowego globalnego punktu odniesienia dla raportowania zrównoważonego rozwoju firm.

ISO 45001

ISO 45001 jest normą międzynarodową zawierającą wytyczne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). Jest to pierwsza norma dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy wydana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Standard ten w dużym uproszczeniu służy zapobieganiu urazom i chorobom.

ISO 37001

ISO 37001 jest normą międzynarodową zawierającą wytyczne zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. ISO 37001 pomaga organizacjom zapobiegać korupcji, wprowadzać kulturę uczciwości i przejrzystości, minimalizować odpowiedzialność organizacji w przypadku podejrzenia jakiegokolwiek wykroczenia, poprzez wykazanie, że nie akceptuje ona przekupstwa i wdrożyła wszelkie możliwe środki w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa jego wystąpienia.