Organizacje pozarządowe

Są to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Skupiają się na realizowaniu wybranego interesu społecznego i poprzez współpracę z biznesem pomagają w realizowaniu celów, związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Zaangażowanie społeczne

Świadomy udział firmy w życiu społecznym na rzecz rozwiązywania określonych problemów społecznych. Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa często wyraża się w działania dobroczynnych, edukacji dzieci i dorosłych, współpracy z uczelniami, czy organizacjami pozarządowymi.

Fundrising

Proces pozyskiwania środków pieniężnych, które mają wesprzeć realizację celu społecznego lub organizację użyteczności publicznej. Środki te mogą pochodzić bezpośrednio z funduszy przedsiębiorstwa i jego pracowników lub z kwestowania u określonych osób lub podmiotów.

CCI

(ang. Corporate community involvement)

Zrównoważony rozwój

Sposób funkcjonowania i gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego społeczeństwa nie zmniejszy szans zapewnienia potrzeb przyszłych pokoleń. Łączy się z pojęciem CSR, poprzez dbałość o ochronę środowiska, kapitału społecznego oraz szanowanie praw człowieka, wspieranie rozwoju gospodarczego, szanowanie różnorodności, a także walkę z ubóstwem i nierównościami.

Respect Index

Jest to pierwszy w Europie Środkowej indeks odpowiedzialnych społecznie spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obejmuje on polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW, które działają zgodnie ze standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego i informacyjnego oraz relacji z inwestorami. Uwzględnia on także aspekty ekologiczne, społeczne i pracownicze.

Norma ISO 26000

Norma ta powstała w 2010 roku i obecnie jest jedną z najbardziej znanych i najważniejszych norm. Według niej społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa składa się z kluczowych i następujących obszarów: ład korporacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, ochrona środowiska naturalnego, relacje z konsumentami i zaangażowanie społeczne. ISO 26000 jest jednym z trzech dokumentów rekomendowanych przez Komisję Europejską przedsiębiorstwom […]