Przejdź do treści

Organizacje i instytucje

(ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)
(ang. United Nations Global Compact)
(ang. Climate Disclosure Standards Board, Rada ds. Standardów Ujawniania Klimatu)
(ang. Task Force on Climate - related Financial Disclosures, Grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem)

SEC

(ang. United States Securities and Exchange Commission, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych)
(ang. Sustainability Accounting Standards Board, Rada Standardów Rachunkowości Zrównoważonego Rozwoju)
(ang. International Integrated Reporting Council, Międzynarodowa Rada ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej)

GRI

(ang. Global Reporting Initiative, globalna inicjatywa raportowania)