Przejdź do treści

Rozporządzenia i dyrektywy

(ang. Markets in Financial Instruments Directive, Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych)
(ang. Markets in Financial Instruments Directive, Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych)

IDD

(ang. Insurance Distribution Directive, Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń)

SDG

(ang. Sustainable Development Goals, Cele Zrównoważonego Rozwoju)
(ang. Corporate Sustainability Reporting Directive)
(ang. The Non-Financial Reporting Directive, Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości niefinansowej)
(ang. Sustainable Finance Disclosure Regulation, Rozporządzenie w sprawie Zrównoważonego Rozwoju)