Przejdź do treści

SFDR

(ang. Sustainable Finance Disclosure Regulation, Rozporządzenie w sprawie Zrównoważonego Rozwoju)

Co chcesz wiedzieć?

Rozporządzenie SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ma na celu osiągnięcie większej przejrzystości w odniesieniu do sposobu analizowania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, które występują w ramach działalności prowadzonej przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych.

Rozporządzenie nakłada na instytucje finansowe, w tym banki, nowe obowiązki w zakresie przejrzystości i ujawniania podejścia do zarządzania ryzykami dla zrównoważonego rozwoju w ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej i podejmowanych przez dany podmiot decyzji inwestycyjnych. Nie dotyczy to portfela kredytowego.

1