Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Dostępność strony internetowej

Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej oesg.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-06-20
Data ostatniej ważnej aktualizacji: 2022-06-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niedostępne elementy i treści:

  • Na stronie głównej w sekcji z wideo brak tekstów alternatywnych w obrazach wyróżniających.
  • Pliki wideo udostępnione na stronie nie posiadają alternatywy w postaci tekstu niezbędnego dla osób z dysfunkcją wzroku.

Przygotowanie Deklaracji dostępności

Data sporządzenia Deklaracji:  2022-06-20

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez Fundację Leżę i Pracuję za pomocą narzędzia WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Data ostatniego przeglądu Deklaracji: 2022-06-20

Na tej stronie internetowej można korzystać z myszki, jak i wyłącznie z samej klawiatury z wykorzystaniem klawiszy:

  • tab,
  • shift + tab,
  • enter,
  • strzałek kierunkowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest ….., email: adres email.

Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numer telefonu: +xx xxx xxx xxx

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.