Przejdź do treści

Emitel wdrożył system zarządzania środowiskiem ISO14001:2015

Emitel uzyskał certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego w firmie Systemu Zarządzania Środowiskowego z międzynarodową normą PN-EN ISO14001:2015. Proces certyfikacji poprzedziły miesiące pracy nad implementacją systemu, sporządzanie i gromadzenie dokumentacji oraz audyty wewnętrzne. Finalny element procesu, czyli audyty certyfikujące, przeprowadzone przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą PCC-CERT, wykazały, że Emitel spełnia wymagania środowiskowe stawiane przez tę normę.

 

Norma ISO14001:2015 określa ustandaryzowane wytyczne i zasady postępowania w zakresie zarządzania środowiskowego, które mogą zostać wdrożone w każdej organizacji, bez względu na branżę i obszar jej działalności. Dokument bazuje na idei zrównoważonego rozwoju – zakłada prowadzenie działań w taki sposób, aby osiągnąć równowagę pomiędzy oczekiwaniami społecznymi, ochroną środowiska oraz gospodarką i podejściem biznesowym.

Emitel utożsamiał się z tą ideą również przed wdrożeniem systemu, realizując sukcesywnie Cele Zrównoważonego Rozwoju i opisując rezultaty w raportach ESG. Podstawowy aspekt środowiskowy, wynikający z głównego zakresu działalności, jakim jest świadczenie usług operatora naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej i emisja pól elektromagnetycznych, jest sukcesywnie monitorowany i kontrolowany na każdym etapie realizacji przedsięwzięć. Emitel dba o to, aby działania firmy w tym zakresie w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na otaczające nas środowisko.

–Troska o środowisko naturalne jest naszym priorytetem. Aby zwiększyć skuteczność prowadzonych w tym obszarze działań oraz zminimalizować negatywny wpływ, zdecydowaliśmy się wdrożyć system oparty na międzynarodowej normie środowiskowej, cieszącej się uznaniem i rozpoznawalnością na całym świecie. Skuteczne wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego było możliwe przede wszystkim dzięki współpracy i zaangażowaniu pracowników, którym serdecznie za to dziękuję. Regularny monitoring efektów działań związanych z aspektami środowiskowymi, realizacją założonych celów oraz zgodnością z wymaganiami normy pozwala na nadzór nad wynikami i daje możliwość ich doskonalenia w przyszłości – powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.

 Nadrzędnym celem systemu zarządzania środowiskowego jest ochrona środowiska naturalnego i minimalizowanie negatywnego wpływu wywieranego przez zachodzące w firmie procesy i działania. Wdrożenie normy ISO 14001:2015 niesie ze sobą szereg korzyści, zarówno środowiskowych, organizacyjnych, jak i ekonomicznych. Dzięki sprawnemu systemowi zarządzania środowiskowego Emitel jest w stanie w jeszcze większym stopniu zredukować emisje szkodliwych substancji do środowiska, ograniczyć powstawanie odpadów i udoskonalić gospodarowanie nimi, a także zminimalizować ilość pobieranej wody i powstających ścieków.

Uzyskany przez Emitel certyfikat obowiązuje przez 3 lata. Norma ISO 14001 opiera się na koncepcji ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania środowiskowego. Struktura normy i wynikające z niej podejście systemowe wpisuje się w tzw. cykl PDCA, czyli model działania pozwalający na optymalizację i usprawnianie procesów w organizacji.

Udostępnij