Przejdź do treści

#EndPlasticPollution – początek końca problemu zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi

„Tworzywa sztuczne a biznes, świat i my” — pod takim hasłem 7 lutego odbyło się w Warszawie spotkanie inaugurujące inicjatywę #EndPlasticPollution. Celem projektu jest opracowanie rekomendacji dla nowego prawa międzynarodowego oraz stymulacja działań tu i teraz, dla optymalizacji wykorzystania tworzyw sztucznych. Inicjatorem procesu jest Program ONZ ds. Środowiska (UNEP).

Powołana jesienią 2022 roku Inicjatywa #EndPlasticPollution jest odpowiedzią na Rezolucję UNEA 5/14 „Zakończmy Zanieczyszczenie Tworzywami Sztucznymi: w kierunku prawnie wiążącego instrumentu międzynarodowego”, wzywającą państwa do pilnego uruchomienia procesów legislacyjnych w celu poddania krytycznej analizie całego cyklu życia plastiku do 2024 roku. Podpisując się pod dokumentem, 175 krajów zobowiązało się zawrzeć prawnie wiążące Porozumienie międzynarodowe. Ważnym komponentem procesu tworzenia nowego prawa są wielopoziomowe dyskusje i opracowane w ich toku rekomendacje. W Polsce zadanie to realizuje inicjatywa #EndPlasticPollution.

Inicjatywa została zaplanowana jako platforma dyskusji i wymiany dobrych (oraz złych) praktyk między szerokim gronem interesariuszy, w tym środowiskiem naukowym i biznesem. UNEP/GRID-Warszawa jako organizator i gospodarz inicjatywy ma w swoich zasobach ekspercki potencjał oraz doświadczenie w budowaniu partnerstw dla wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju.

W trakcie spotkania, które otworzył Rektor SGH prof. Piotr Wachowiak, wysłuchaliśmy prezentacji Marii Andrzejewskiej, dyrektorki generalnej UNEP/GRID-Warszawa, Edyty Sysło z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które reprezentuje stronę polską w międzynarodowym procesie legislacyjnym oraz Martyny Krzysztofińskiej, prezeski Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce (UNAP). Podczas wydarzenia zwrócono uwagę, jak istotne będą zasięg i zróżnicowanie informacji, które staną się podstawą dla rekomendacji, a także gotowość wszystkich stron do wdrożenia regulacji.

— Ogólnoświatowy kryzys zanieczyszczeń związany z obecnością tworzyw sztucznych w środowisku naturalnym stanowi kolosalne zagrożenie dla świata i dla nas, ale mamy świadomość, że mierząc się z nim, stoimy przed szansą, żeby wzmocnić globalną gospodarkę na drodze do zrównoważonego rozwoju. — powiedziała dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska. — Docelowa optymalizacja użycia tworzyw sztucznych zakłada, że w procesie tworzenia nowego prawa wysłuchane zostaną głosy wszystkich stron: ekspertów, administracji publicznej i przedsiębiorców. Ważne jest, żeby wypracować takie działania, które będą odpowiedzią na realne problemy i uwzględnią potrzeby wszystkich interesariuszy. W ten sposób, rekomendacje odniosą się do całego cyklu życia plastiku. — podkreśliła Maria Andrzejewska.

W trakcie wydarzenia o przyszłości plastiku rozmawiali uczestnicy panelu moderowanego przez prof. Joannę Kulczycką: Katarzyna Błachowicz (Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu), Anna Kozera-Szałkowska (Fundacja PlasticsEurope Polska), Konrad Nowakowski (Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań), Edyta Sysło (Ministerstwo Klimatu i Środowiska), Bartosz Woźnicki (Clovin S.A.).

Jak zostało wskazane w dyskusji, tworzywo sztuczne jest niezwykle trwałym, stosunkowo tanim materiałem, który ukształtował życie społeczne czyniąc je łatwiejszym i bezpieczniejszym. Jednak wysoka użyteczność i niska cena przyczyniły się do tego, że plastik stał się tworzywem produkowanym masowo i bez planu ponownego zagospodarowania. Tworzywa sztuczne muszą być mądrze zarządzane — to przesłanie jest mottem inicjatywy #EndPlasticPollution.

Więcej: https://endplasticpollution.eu/

Udostępnij