Przejdź do treści

Ład korporacyjny kluczowy dla osiągania celów zrównoważonego rozwoju

Im wyższy poziom zarządzania, tym szybciej widoczne są wymierne efekty nieustającego mierzenia się firm z wyzwaniami dotyczącymi koncepcji zrównoważonego rozwoju – wynika z cyklicznego raportu EY “Long Term Value and Corporate Governance Survey 2023”.

Co jednak najistotniejsze, niemal połowa respondentów (48%) wskazała w nim na ścisłe powiązanie tych kwestii z przychodami generowanymi przez ich firmy. Aż 76% organizacji z wysokim poziomem ładu korporacyjnego („Eksperci”) i jedynie 45% mniej zaawansowanych w tym obszarze przedsiębiorstw („Początkujący”) to optymiści w zakresie realizacji projektowanego przez ich korporacje wzrostu przychodów na przestrzeni kolejnych dwunastu miesięcy. Co warte podkreślenia już prawie połowa (47%) firm zaznacza, że realizacja działań związanych ze zrównoważonym rozwojem jest brana pod uwagę przy wynagrodzeniach zatrudnionych w ich firmach pracowników.

Przedsiębiorcy zadowoleni z efektów ich działań w obszarze ESG

Ponad połowa „Ekspertów” (52%) jest bardzo usatysfakcjonowana z postępu osiągniętego
w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska naturalnego, a także silnie utożsamia się z tymi działaniami. Dla porównania w gronie „Początkujących” podobnego zdania jest tylko 13% ankietowanych organizacji. Równocześnie, zaledwie 7% wszystkich biorących udział w badaniu EY uważa, że kwestie z tym związane są wystarczająco powiązane ze strategią realizowaną przez ich przedsiębiorstwa w codziennej praktyce. Natomiast jedna czwarta (27 proc.) uważa, że należy wprowadzić fundamentalne zmiany w tym obszarze. Trzy czwarte (74 proc.) zaś twierdzi, że zagadnienia związane z ESG należy na stałe włączyć do agendy prac zarządów nawet jeżeli miałoby to negatywnie wpłynąć, w krótkim horyzoncie czasu, na wyniki finansowe i dochodowość ich firm.

Zarządy firm egzekwując wdrażanie strategii związanych ze zrównoważonym rozwojem nie koncentrują się wyłącznie na dbałości o środowisko naturalne lub kreowaniu wartości dodanej dla lokalnych społeczności. Osoby zarządzające organizacjami starają się pogodzić te kwestie z koniecznością generowania przychodów, czego niezmiennie wymagają od nich właściciele i udziałowcy. W biznesowej praktyce kwestie te są ze sobą nierozerwalnie połączone, chociaż przypominają próbę łączenia wody z ogniem. Coraz mocniej widoczny jest jednak trend, w którym przedsiębiorstwa traktują aspekty związane z ESG jako priorytet. Niestety, ciągle mamy jednak do czynienia z grupą organizacji tylko pozorujących działania. Dlatego tak ważna jest rzetelna weryfikacja, które firmy prowadzą zrównoważone działania, a jakie stosują greenwashing – mówi Jerzy Buzek, Partner EY Polska, Ekspert w badaniu sprawozdań dużych grup kapitałowych.

ESG w centrum zainteresowania zarządów

Raport EY pokazuje również, że 57% członków zarządów i rad nadzorczych sprawuje osobisty nadzór nad wdrażaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz na bieżąco monitoruje aspekty związane ze zmianami klimatycznymi. Niezależnie od stopnia zaawansowania w rozwiązania z zakresu ESG firmy widzą konieczność podjęcia bardziej zdecydowanych działań w zakresie zarządzania tą kwestią. Odpowiednio 57% „ekspertów” i 33% „początkujących” oczekuje sprawowania nadzoru przez zarządy nad realizacją zobowiązań klimatycznych i chce na bieżąco być informowana o postępach w tej dziedzinie. Mniej niż połowa (40%) firm o bardziej ugruntowanym ładzie korporacyjnym stawia wysokie wymagania zarządom w kwestii planowania działań dotyczących ESG, podczas gdy wskazuje na to 17% „początkujących”. Odsetek firm dążących do zaangażowania udziałowców w osiągnięcia tego celu wynosi odpowiednio 47% i 28%.

Odpowiedni ład korporacyjny, a przede wszystkim, stawianie ambitnych celów w obszarach środowiskowym i społecznym oraz rzetelne raportowanie postępów w realizacji strategii ESG przekłada się na budowanie realnej przewagi biznesowej. Maksymalnej przejrzystości oczekują w tym zakresie przede wszystkim inwestorzy oraz instytucje finansujące, dla których jest to coraz częściej jeden z kluczowych warunków do uruchomienia finansowania. W efekcie firmy, które pozostają w tyle w obszarze strategii i raportowania ESG będą tracić jeszcze więcej, bo będą miały coraz więcej trudności z pozyskaniem funduszy – dodaje Rafał Hummel, Partner w EY Polska, Lider grupy ds. strategii i raportowania ESG.

Od czasu zeszłorocznego badania, z 55% do 67%, wzrósł odsetek respondentów zwracających uwagę na trudności związane z odpowiednim wyważeniem kwestii rosnącej presji wywieranej przez niektórych akcjonariuszy na realizację krótkoterminowego zysku z dążeniem do osiągania założonych strategicznie celów długofalowych. Aż 86% biorących udział w badaniu „ekspertów” podkreśla, że są skuteczni w zwiększaniu różnorodności osób wchodzących w skład zarządów firm co, ich zdaniem, ma zasadniczy wpływ na efektywne wdrażanie doktryny zrównoważonego rozwoju. Uważa tak z kolei 36% „początkujących”.

Źródło: EY

 

Udostępnij