Przejdź do treści

Ramy organizacyjne DEI elementem sukcesu nowoczesnej organizacji   

Współczesne korporacje są coraz bardziej świadome wagi różnorodności, równości i kultury włączania w miejscu pracy. DEI, czyli skrót od diversity, equity i inclusion, odnosi się do praktyk zapewniających jednakowe traktowanie zatrudnionych niezależnie od różnic kulturowych, etnicznych i społecznych. Adaptacja ram DEI do strategii firmy sprzyja tworzeniu bardziej przekrojowego demograficznie środowiska pracy. To zwiększona tolerancja i przyczynek do poprawy efektywności, kreatywności i innowacyjności. Inicjatywy z tego obszaru są obecnie powszechnym już elementem polityki przedsiębiorstw, którym zależy na sukcesie rynkowym i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej w dynamicznym otoczeniu biznesowym. 

Jak różnorodność przekłada się na sukces biznesowy?

Działania związane z różnorodnością (ang. diversity) stają się coraz ważniejszym elementem funkcjonowania polskich firm. Według badania dotyczącego stanu zarządzania DEI przeprowadzonego na 10-lecie Karty Różnorodności przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 49 proc. przedsiębiorstw w Polsce zna pojęcie „zarządzanie różnorodnością”. Organizacje coraz częściej deklarują też tworzenie środowisk pracy promujących różne perspektywy i doświadczenia. Obejmuje to m.in. zapewnienie równego rozwoju dla pracowników z różnych grup społecznych. Firmy coraz częściej zdają sobie sprawę, że tego rodzaju inicjatywy nie są już tylko kwestią etyczną, ale także kluczowym czynnikiem wpływającym na kreatywność, innowacyjność i efektywność organizacyjną. To działanie realizowane poprzez proces rekrutacji, ale też budowę korporacyjnej kultury opartej na szacunku i otwartości.

“Staramy się tworzyć zróżnicowaną kadrę pracowniczą odzwierciedlającą indywidualność osób tworzących zespoły. Doceniamy unikalne perspektywy, doświadczenia i uwarunkowania osobiste. Wierzymy, że te działania sprzyjają innowacyjności i lepszemu podejmowaniu decyzji. Uwzględniamy parytety płci oraz doceniamy wartość dialogu międzypokoleniowego poprzez zatrudnianie osób
w różnym wieku. Nasze działania DEI widać również w dorocznym raporcie NEXERA Heroes, w którym pokazujemy otoczenie pełne różnorodnych ludzi i inspirujących miejsc, stanowiących źródło motywacji i pomysłów. Widzimy przy tym, jak podłączenie do światłowodu wsparte dialogiem społecznym wyrównuje szanse cywilizacyjne i poprawia codzienny dobrostan naszych interesariuszy” – komentuje Justyna Chmielewska, Doradca ds. ESG w firmie NEXERA.

Jak firmy w Polsce zmieniają zasady gry?

Rodzime przedsiębiorstwa coraz bardziej skupiają się na tworzeniu jednakowych warunków dla wszystkich pracowników niezależnie od ich pochodzenia czy tożsamości. Wyrównywanie szans dotyczy rozwoju zawodowego, wynagrodzeń, a także promowania balansu pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, a także eliminację wszelkich form dyskryminacji. Poprzez różnorodne programy szkoleniowe prowadzona jest edukacja o równości, co przyczynia się do zmiany postaw i zachowań wśród personelu. Wdrażane warsztaty dotyczą często nieuświadomionych uprzedzeń, wzmacniają także kompetencje kulturowe i uczą komunikacji opartej na szacunku. Według raportu Workplace Diversity, Equality & Inclusion 30 proc. firm posiada w ramach działu HR stanowisko związane z zagadnieniem równości, a w ciągu ostatniego roku zostało zatrudnionych 80 proc. pełnoetatowych praktyków DEI. Powyższe wyniki wyraźnie pokazują, że temat ten staje się coraz bardziej popularny w środowisku biznesowym.

“Jako pracodawca zobowiązujemy się do zapewnienia sprawiedliwego dostępu do zasobów i przywilejów w NEXERZE. Staramy się tworzyć miejsce pracy, w którym wszyscy są traktowani
z należytym szacunkiem i godnością. Indywidualne cechy nie mogą też stanowić wyłącznej przeszkody lub wyłącznego kryterium w dalszym rozwoju jednostki” – zapewnia Justyna Chmielewska.

Klucz do zespołowego sukcesu

Włączenie (inkluzja) w przedsiębiorstwie oznacza tworzenie kultury organizacyjnej opartej na szacunku, empatii oraz akceptacji różnic, co w praktyce przekłada się na stworzenie środowiska,
w którym każdy pracownik czuje się doceniony i akceptowany. Inicjatywy związane z praktyką włączania obejmują m.in. tworzenie programów mentoringowych, wspieranie odważnych postaw oraz promowanie otwartego dialogu. Instytucje widzą inkluzję jako kluczową siłę napędową do rozwoju talentów i tworzenia harmonijnych, produktywnych zespołów, co finalnie oznacza dla korporacji wartość dodaną w postaci zwiększonej efektywności i satysfakcji pracowników.

“Tworzymy miejsce pracy, gdzie każdy czuje się mile widziany, doceniany i wspierany. Rozwijamy nowe grupy talentów poprzez ułatwienie powrotu do pracy m.in. osobom
z niepełnosprawnościami. Jest to możliwe dzięki cyfrowym systemom wspomagającym aktywności zawodowe. Ważne, aby pracownicy czuli się komfortowo i bezpiecznie podczas dzielenia się swoimi pomysłami, opiniami i wątpliwościami. Telekonferencje umożliwiają współpracę osób o różnych specjalnościach, co sprzyja kreatywności przy tworzeniu i realizacji projektów. W naszej codziennej praktyce pracowniczej przełamujemy bariery, co z jednej strony jest kwestią naszego szacunku do współpracowników, a z drugiej praktycznym przejawem świadomości, jak ważnym elementem biznesowego sukcesu jest lojalny i zmotywowany zespół” – dodaje Justyna Chmielewska.

Krok w stronę odpowiedzialnego biznesu

Przyszłość organizacji oparta na wartościach DEI obejmuje długoterminowe zaangażowanie
w tworzenie miejsca pracy promującego różnorodność, równość i włączenie na wszystkich szczeblach. Według globalnego raportu Culture Amp, aż 85 proc. praktyków i liderów DEI uważa, że firmy, w których pracują, realizują powyższe założenia. Poprzez strategiczne plany i wdrażane polityki organizacje starają się eliminować wszelkie formy dyskryminacji oraz tworzą warunki sprzyjające awansom pracowników z różnych grup społecznych i kulturowych. Osiąganie celów DEI wymaga budowy zrównoważonych struktur, gdzie zarządzanie różnorodnością staje się kluczowym elementem strategii biznesowych, wspierającym zarówno innowacyjność, jak i trwały rozwój. To także przemyślany zwrot na zewnątrz organizacji, oparty na kontakcie z bezpośrednim otoczeniem firmy i aktywizacji interesariuszy.

 

Udostępnij