Przejdź do treści

Taksonomia – 81% spółek zidentyfikowało działania potencjalnie zrównoważone środowiskowo

224 z 275 analizowanych przez KPMG firm z sektora niefinansowego w Europie, w tym w Polsce, zidentyfikowało za 2021 rok działania kwalifikujące się do Taksonomii UE – unijnej systematyki wspierającej identyfikację działań zrównoważonych środowiskowo. Większy odsetek firm (79%) zgłosił kwalifikowalność do Taksonomii UE nakładów inwestycyjnych (CapEx) w porównaniu z przychodami (61%) i kosztami operacyjnymi (60%). W pierwszym roku raportowania poziom ujawnień jakościowych znacznie się różni między analizowanymi spółkami, a długość ujawnianych informacji niekoniecznie świadczy o ich przydatności – wynika z analizy KPMG.

 Od 2022 roku przedsiębiorstwa w Europie są po raz pierwszy zobowiązane do uwzględnienia w swoich raportach niefinansowych ujawnień dotyczących kwalifikowalności swojej działalności gospodarczej do systematyki Taksonomii UE. KPMG przeanalizowało 275 firm z sektora niefinansowego z 14 krajów Europy, w tym z Polski, które sporządziły takie ujawnienia za rok finansowy 2021.

 Firmy częściej wskazują wydatki inwestycyjne na działania związane z ochroną środowiska

Wśród analizowanych przez KPMG firm, 61% zidentyfikowało w 2021 roku przychody kwalifikujące się do Taksonomii UE. Nie oznacza to jednak, że ich działalność jest w tym zakresie zgodna z kryteriami technicznymi Taksonomii, czyli wnosi istotny wkład w realizację jednego z celów środowiskowych zdefiniowanych w tej regulacji. 79% firm zidentyfikowało i ujawniło jakiekolwiek nakłady inwestycyjne (CapEx) kwalifikujące się do Taksonomii UE, podczas gdy w zakresie wydatków operacyjnych (OpEx) było to 60% przedsiębiorstw.

24% analizowanych firm nie zgłosiło przychodu kwalifikującego się do Taksonomii, ale zgłosiło wydatki kapitałowe i/lub koszty operacyjne, które jej podlegają. Przychody kwalifikujące się do Taksonomii UE nie zostały zidentyfikowane głównie przez firmy w następujących branżach: spożywcza (handel oraz produkcja żywności i używek), podróże i czas wolny czy opieka zdrowotna.

 Spośród 224 przedsiębiorstw, które zidentyfikowały obszary kwalifikujące się do Taksonomii UE, 65% użyło terminologii działalności gospodarczej opisanej w rozporządzeniach delegowanych z kryteriami technicznymi, aby uzasadnić kwalifikowalność ich działalności gospodarczych dla co najmniej jednego kluczowego wskaźnika (KPI). Jednocześnie wiele firm doświadczyło trudności z pozyskaniem wiarygodnych danych do przeprowadzenia oceny kwalifikowalności i z tego względu zdecydowało o jedynie częściowym zaraportowaniu wskaźników bądź zrezygnowało z takiego raportowania – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner, Lider Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, Lider ESG, KPMG w Polsce.

Zróżnicowana jakość ujawnień

W pierwszym roku raportowania jakość ujawnień taksonomicznych znacznie się różni między analizowanymi spółkami, a obszerność ujawnianych informacji niekoniecznie świadczy o ich przydatności. Dodatkowo z analizy KPMG wynika, że firmy nie zawsze wyjaśniają zasady rachunkowości stosowane do wyznaczenia kluczowych wskaźników. Nie wszystkie analizowane spółki wyraźnie wskazały, czy ich działania kwalifikujące się do Taksonomii są związane z łagodzeniem skutków zmian klimatu, adaptacji do zmian klimatu lub obu tych celów. Przyszłoroczne ujawnienie będzie zawierało obszerne obowiązkowe tabele, co wesprze przejrzystość prezentacji tych informacji, a jednocześnie spowoduje wiele wyzwań operacyjnych związanych z przygotowaniem ustrukturyzowanych ujawnień.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że większość przedsiębiorstw nie powiązała jeszcze swojej strategii ESG z Taksonomią, ale mogłaby wykorzystać elementy Taksonomii do wzmocnienia swojej strategii ESG. W przypadku spółek, które nawiązują w swojej strategii ESG do Taksonomii zaobserwowaliśmy 3 podejścia: jednym z nich jest włączenie elementów Taksonomii do celów zrównoważonego rozwoju i KPI, drugim opisanie związku pomiędzy obecną strategią ESG a Taksonomią, a trzecim możliwość przyszłego powiązania obecnej strategii ESG i Taksonomii – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner, Lider Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, Lider ESG, KPMG w Polsce.

Udostępnij