Przejdź do treści

UE za zwiększoną redukcją emisji metanu w sektorze energetycznym

Parlament Europejski przyjął wczoraj stanowisko w sprawie nowego prawa mającego na celu ograniczenie emisji metanu z sektora energetycznego, aby osiągnąć cele klimatyczne UE i poprawić jakość powietrza.

 

Nowe przepisy są pierwszym aktem prawnym UE mającym na celu redukcję emisji metanu i obejmują bezpośrednie emisje metanu z sektora ropy naftowej, gazu kopalnego i węgla oraz z biometanu. Posłowie chcą również, aby nowe przepisy objęły sektor petrochemiczny.

Parlament wzywa Komisję UE do zaproponowania wiążącego celu redukcji emisji metanu w UE do 2030 roku dla wszystkich odpowiednich sektorów do końca 2025 roku. Państwa członkowskie powinny ponadto ustalić krajowe cele redukcyjne w ramach zintegrowanych krajowych planów energetyczno-klimatycznych.

Wzmocnienie obowiązku wykrywania i naprawy wycieków metanu

Operatorzy będą  musieli przedstawić odpowiednim organom krajowym program wykrywania i naprawy wycieków metanu sześć miesięcy od daty wejścia w życie tego rozporządzenia, posłowie domagają się również częstszych badań w zakresie wykrywania i naprawy wycieków w porównaniu z tym, co proponuje Komisja. Posłowie chcą także wzmocnienia obowiązków w zakresie naprawy wycieków, proponują, aby operatorzy naprawiali lub wymieniać wszystkie elementy, z których stwierdzono wyciek metanu, natychmiast po wykryciu wycieku lub nie później niż pięć dni po jego wykryciu.

Parlament popiera zakaz upuszczania i spalania metanu ze stacji odmetanowania do 2025 r. oraz z szybów wentylacyjnych do 2027 r., co zapewni bezpieczeństwo pracownikom kopalń węgla. Zobowiązuje też kraje UE do ustanowienia planów łagodzenia wpływu opuszczonych kopalń węgla i nieczynnych szybów naftowych i gazu kopalnego na środowisko.

Importowana energia kopalna również musi sprostać nowym zasadom

Ponieważ import stanowi ponad 80% ropy i gazu zużywanych w UE, posłowie chcą, aby od 2026 roku importerzy węgla, ropy i gazu byli zobowiązani do wykazania, że importowana energia kopalna również spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu. Zwolniony ma być import z krajów o podobnych wymaganiach dotyczących emisji metanu.

Dzisiejsze głosowanie jest zobowiązaniem do lepszej ochrony klimatu oraz uzyskania suwerenności energetycznej w Europie. Bez ambitnych działań na rzecz ograniczenia emisji metanu Europa nie osiągnie swoich celów klimatycznych, a cenna energia będzie nadal marnowana. Wzywamy do podjęcia ambitnych i rygorystycznych działań na rzecz ograniczenia emisji metanu. W sektorze energetycznym trzech czwartych emisji metanu można uniknąć dzięki prostym środkom i bez dużych inwestycji. Ponieważ Europa importuje ponad 80% paliw kopalnych, które spala, niezbędne jest objęcie przepisami również importu energii. – podkreśliła Jutta Paulus z Grupy Zielonych.

Udostępnij