Przejdź do treści

Zrównoważony rozwój Emitel. Firma podsumowuje najważniejsze wydarzenia i działania ESG

Na zdjęciu panorama miasta

Dbałość o krajobraz, bioróżnorodność i ochronę siedlisk, poprawa efektywności energetycznej, minimalizacja wpływu na otoczenie, zrównoważona gospodarka odpadami oraz troska o relacje międzyludzkie. W opublikowanym raporcie za 2021 rok firma podsumowuje najważniejsze wydarzenia w zakresie podejmowanych działań w obszarze ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego (ESG).ostępowań skrócił się o dwa miesiące.

– To nasz pierwszy raport ESG, który stworzyliśmy w oparciu o międzynarodowy standard raportowania GRI. Świadomie zdecydowaliśmy się rozpocząć raportowanie w standardzie ESG wcześniej, zanim stanie się to obowiązujące. Celem naszego raportu jest przedstawienie naszego podejścia do prowadzenia działalności biznesowej i pokazanie strategicznego spojrzenia na przyszłość. Jestem przekonany, że to roczne podsumowanie naszych działań pokazuje, że po raz kolejny zdaliśmy egzamin ze społecznej odpowiedzialności – powiedział Andrzej J. Kozłowski, prezes zarządu Emitel.

W sierpniu 2021 roku Zarząd Emitel zatwierdził Politykę ESG na lata 2021-2025. To jeden z najważniejszych dokumentów spółki, który definiuje główne cele działalności w obszarze środowiska naturalnego (ang. environmental), społecznej odpowiedzialności (ang. social responsibility) oraz ładu korporacyjnego (ang. corporate governance). W trakcie prac nad dokumentem w pierwszej kolejności zidentyfikowane zostały kierunki strategiczne oraz konieczne do podjęcia działania, a do każdego kierunku przypisano odpowiadające im globalne Cele Zrównoważonego rozwoju ONZ.

Emitel rozumie społeczną odpowiedzialność biznesu jako troskę o pracowników i szeroko pojęte otoczenie oraz wrażliwość na kwestie różnorodności. W ubiegłym roku, oprócz stałych inicjatyw i projektów zainicjowanych w poprzednich latach, firma podjęła szereg nowych działań, takich jak m.in. partnerstwo w konkursie „Fair to Women”, organizowanym przez Fundację Vox Feminae we współpracy z partnerem merytorycznym PwC Polska. Emitel dołączył także do inicjatywy 30% Club Poland jako jeden z 13 firm członków – założycieli w Polsce. Emitel stoi na stanowisku, że konieczne jest aktywne promowanie różnorodności w biznesie, w tym w szczególności wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy.

Jednym z priorytetów firmy jest również dbałość o środowisko naturalne. Celem Emitel jest systematyczne powiększanie areału chronionych siedlisk przyrodniczych oraz udział w programach ochrony gatunkowej. Firma współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” w ramach ochrony sokoła wędrownego. Podejmuje też działania mające na celu redukowanie zużycia energii oraz wykorzystanie źródeł odnawialnych. Na dwóch obiektach nadawczych Emitel wybudował pilotażowe instalacje fotowoltaiczne, które zasilają emisje RTV, a w roku 2022 przewidziano budowę kolejnych kilkunastu instalacji. Firma kupuje również energię elektryczną od brokera oferującego największy udział energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu aż 86 proc. całkowicie zużytej energii elektrycznej jest wolne od emisji CO2.

W 2021 roku Emitel znalazł się w czołowej 15 przedsiębiorstw w Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Spółka zdobyła również rekordową liczbę 90 punktów na 100 możliwych oraz ponownie otrzymała wyróżnienie 5 gwiazdek w globalnym badaniu zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju GRESB. Działania i wyniki firmy w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego zostały bardzo wysoko ocenione przez audytorów. Zaangażowanie w ESG realizowane przez Emitel doceniło także Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ubiegłorocznym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, który stanowi największy w Polsce przegląd działań z obszaru odpowiedzialnego biznesu.

Raport dostępny pod linkiem: www.emitel.pl/Raport-ESG_Emitel_2021.pdf

Udostępnij