Przejdź do treści

Zrównoważony rozwój w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Ostatnie wydarzenia, w szczególności pandemia, rosyjska inwazja na Ukrainę, ale też rosnąca świadomość ekologiczna, istotnie zmieniły branżę producentów banknotów i druków zabezpieczonych. Już pobieżny przegląd tematów, jakie były poruszane na konferencjach producentów banknotów i druków zabezpieczonych przez ostatnich 20 lat pozwala dostrzec, że pojawiły się nowe wyzwania. Poprzednio dominowały tematy związane z poszukiwaniem nowych, skutecznych i łatwych w weryfikacji zabezpieczeń przed fałszowaniem, projektowaniem dokumentów i banknotów, rozwojem nowych podłoży, technik personalizacji dokumentów czy wykorzystaniem biometrii i nowych technologii, natomiast nie zajmowano się zagadnieniami związanymi z wpływem produktu na środowisko i zrównoważonym rozwojem – podsumowuje Jerzy Dziemidowicz, Ekspert PWPW.

W listopadzie 2022 r. odbyło się w Edynburgu „Cash and Payments Sustainability Forum”, pierwsza branżowa konferencja w całości poświęcona tej tematyce, a słowo „sustainability” w ostatnich dwóch latach powtarzało się chyba najczęściej w tytułach prezentacji i artykułów dotyczących produkcji dokumentów i banknotów. Niektóre banki centralne zaczęły publikować informacje o śladach węglowych związanych z płaceniem gotówką i innymi formami płatności, do nagród za najlepsze branżowe produkty, przyznawanych tradycyjnie przez IACA, dodano kategorię „Best New Environmental Sustainability Project”, a producenci zaczęli podkreślać w działaniach promocyjnych ekologiczny wymiar produktów.

Bank Holandii jako pierwszy zastosował kryteria związane ze zrównoważonym rozwojem przy wyborze dostawców banknotów, takie jak: wymóg stosowania w 100 % bawełny z organicznych upraw przy produkcji papieru, wymóg posiadania systemu zarządzania energią zgodnego z ISO 5001, procentowy udział energii z odnawialnych źródeł przy realizacji zlecenia oraz obliczenia śladu węglowego według wskazanej metodologii (GHG). Podobne kroki obecnie rozważają inne banki centralne.

W Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która od ponad 100 lat produkuje polskie banknoty i wszystkie najważniejsze dokumenty, mamy świadomość, że aby sprostać wymogom współczesnego rynku musimy uczynić nasze produkty bardziej ekologicznymi, działać w sposób etyczny dbając równocześnie o pracowników i zrównoważony łańcuch dostaw. Ograniczone ramy niniejszego artykułu nie pozwalają na szczegółowe omówienie wszystkich działań prowadzonych w tym zakresie, warto jednak wymienić najważniejsze z realizowanych projektów i inicjatyw.

Wszyscy pracownicy PWPW S.A. objęci są szerokim programem świadczeń socjalnych, obejmującym – miedzy innymi – opiekę medyczną, dopłaty do wypoczynku i sekcji sportowych, organizowanie lub oferowanie szkoleń, warsztatów, kursów, a także programów rozwojowych, które pozwolą skutecznie wykonywać zadania i wpływają na rozwój pracownika. W firmie działa Program Aktywności Pracowniczej, w ramach którego nagradzane są pracownicze pomysły racjonalizatorskie. System wynagradzania oparty jest o wartościowanie stanowisk pracy, na wielu stanowiskach pracy istnieje możliwość pracy zdalnej, także elastycznych godzin pracy. Najważniejsze decyzje Zarządu dotyczące załogi konsultowane są ze stroną społeczną, a Polityka Personalna PWPW obejmuje – między innymi – poszanowanie dla różnorodności, tworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy, niezależnie płci, wieku, rasy, religii, narodowości, pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, przekonań politycznych, przynależności związkowej oraz orientacji seksualnej, także rozwijanie świadomości pracowników w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, w szczególności poprzez wdrożenie procedur do zgłaszania nadużyć i szkolenie wszystkich pracowników w tym zakresie.

W PWPW S.A. wdrożony został system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi, w oparciu o wymagania normy ISO 37001:2016. Audyt certyfikacyjny planowany jest w listopadzie br.. W ramach wdrażania systemu opracowana została analiza ryzyka korupcyjnego. Ocenie ryzyka poddane zostały stanowiska pracy i partnerzy biznesowi. Wdrażanie wysokich standardów etycznych jest standardem na rynku, a wymóg posiadania certyfikowanych systemów antykorupcyjnych coraz częściej jest wymogiem niezbędnym do uczestnictwa w przetargach międzynarodowych.

Najszerszy zakres działań wdrażanych w PWPW S.A. w ramach dążenia do zrównoważonego rozwoju dotyczy aspektów środowiskowych. Oprócz działań „typowych” dla przedsiębiorstw produkcyjnych, takich jak:

 • redukcja emisji zanieczyszczeń z transportu poprzez sukcesywną wymianę floty samochodowej na pojazdy z niższą emisją spalin,
 • poprawa charakterystyki energetycznej budynków,
 • ankietyzacja dostawców w celu poznania ich wpływu na środowisko i ewentualnej selekcji pod kątem środowiskowym,
 • prowadzenie działań edukacyjnych wewnątrz Spółki oraz podnoszenie świadomości pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska poprzez szkolenia;
 • realizowanych jest wiele działań uwzgledniających specyfikę procesów produkcji papieru i druku banknotów i dokumentów, jak:
  -wyeliminowanie szkodliwych surowców z procesu uszlachetniania papieru i zastąpienie ich przyjaznym dla środowiska polialkoholem winylu,
  -zamiana utrwalanych światłem UV farb rozpuszczalnikowych na farby na bazie wody,
  -zmniejszenie zużycia folii do pakowania oraz ponowne wykorzystywanie palet,
  -ograniczenie zużycia wody oraz ograniczenie ilości ścieków poprzez wykorzystanie wody obrotowej,
  -usuwanie elementów zawierających azbest w trakcie cyklicznych remontów rurociągu pary technologicznej,
  -wyeliminowanie ze składu farb pierwiastków szkodliwych (kobalt, nikiel),
  -opracowanie własnej receptury lakieru (Coat4Note®), przedłużającego trwałość banknotów w obiegu,
  -ograniczenie poziomu odpadów poprzez modyfikację systemu kontroli jakości.

W kolejnych latach planujemy opracowanie strategii dekarbonizacji Spółki, dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej zgodnie ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu oraz raportowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W PWPW S.A. mamy świadomość zachodzących zmian w otoczeniu. Aby sprostać konkurencji musimy zadbać o to, a by oferowane przez nas produkty były przyjazne dla środowiska, odporne zarówno na próby fałszerstwa, jak i sytuacje kryzysowe oraz atrakcyjne dla użytkowników. W obecnych realiach produkt, który nie może być wyprodukowany, użytkowany i zutylizowany z minimalnym wpływem na środowisko naturalne nie ma przyszłości.

Jerzy Dziemidowicz, Ekspert PWPW

Materiał partnerski

Udostępnij