Przejdź do treści

KPMG – Nowy wymiar compliance

Organy regulacyjne, konsumenci, inwestorzy, pracownicy, media i opinia publiczna wymagają od firm coraz wyższego poziomu rzetelności w zarządzaniu ryzykiem w zakresie nadużyć. W globalnym raporcie KPMG przedstawione zostały wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród dyrektorów ds. compliance. 

Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 765 respondentów KPMG przedstawiło w raporcie aktualną sytuację oraz dwuletnią perspektywę dotyczącą złożoności przepisów, wyzwań operacyjnych, kształtowania etycznej kultury organizacyjnej, aspektów ESG oraz dynamicznego rozwoju technologii w kontekście compliance.

Aż 84% dyrektorów ds. compliance biorących udział w badaniu spodziewa się, że w ciągu najbliższych dwóch lat będzie musiało stawiać czoła presji związanej z rosnącymi oczekiwaniami i kontrolami organów regulacyjnych. Jedna trzecia ankietowanych twierdzi, że nowe wymogi prawne są największym wyzwaniem w zakresie zgodności.

Z badania wynika, że największą presję wywierają klienci i organy regulacyjne. Równie istotne są jednak uwarunkowania związane z polityką społeczną oraz oczekiwaniami opinii publicznej. Szybkie tempo i znacząca skala zmian regulacyjnych zwiększają ryzyko niekorzystnych konsekwencji, które mogą wystąpić w przypadku działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami. Ewentualne naruszenia mogą skutkować utratą reputacji i zaufania interesariuszy, które są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu na rynku.

Istotne jest kompleksowe spojrzenie na różne obszary, w których występuje ryzyko braku zgodności np. AML, przeciwdziałanie korupcji, ESG, współpraca z dostawcami, cyberbezpieczeństwo czy ochrona danych osobowych i zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji między różnymi działami w organizacji. Dzięki temu firmy mogą uzyskać kompletny obraz ekspozycji na ryzyko braku zgodności.

Firmy powinny koncentrować się na efektywnej analityce zgromadzonych danych, w celu zbudowania proaktywnych mechanizmów wykrywania potencjalnych zagrożeń, nieprawidłowości lub nadużyć. 

Coraz większy wpływ nowych technologii

Dla 30% ankietowanych dyrektorów ds. compliance analityka danych i modelowanie predykcyjne jest największym wyzwaniem, z jakim przyjdzie im się mierzyć w ciągu najbliższych dwóch lat. Firmy dążą obecnie do identyfikacji i gromadzenia wiarygodnych, dokładnych danych, aby monitorować i raportować swoje działania związane ze zgodnością. Istotną rolę nowych technologii w dziedzinie działań związanych z compliance podkreśla fakt, że aż 70% respondentów planuje zwiększenie budżetu na rozwój nowych technologii w ciągu najbliższego roku. Do priorytetowych inwestycji będą zaliczać się te rozwijające analitykę danych, podnoszące poziom cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności danych osobowych, a także wspierające automatyzację procesów realizowanych w firmach.

Automatyzacja może znacząco ułatwić przestrzeganie przepisów. Ankietowani dyrektorzy ds. compliance wskazali, że obszarami priorytetowymi pod kątem automatyzacji w ich firmach w ciągu najbliższych dwóch lat będą m.in. ocena ryzyka, monitorowanie i testowanie czy mapowanie regulacyjne.

Wyzwania w zakresie zgodności z ESG

W badaniu KPMG jedynie 7% dyrektorów ds. compliance stwierdziło, że ich programy zgodności ze standardami ESG są w pełni rozwinięte. Firmy dopiero poznają nowe przepisy i rozważają modele biznesowe oparte na zerowej emisji netto, minimalnej ilości odpadów, gospodarce obiegu zamkniętego oraz społecznie odpowiedzialnym wpływie na otoczenie. Organizacje coraz częściej są rozliczane z realizacji wymienionych standardów przez interesariuszy. Kluczowe staje się wprowadzenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych uwzględniających wpływ organizacji na środowisko i społeczeństwo oraz pozwalających uniknąć zarzutów o „greenwashing”. Dyrektorzy ds. compliance odgrywają kluczową rolę w projektowaniu i wdrażaniu solidnych ram zgodnych z korporacyjną strategią ESG, stanowiącą podstawę do monitorowania ryzyka w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz dokładnego i kompletnego raportowania danych niefinansowych.

W wielu organizacjach nadal brakuje jednolitego podejścia do zgodności z przepisami w zakresie ESG. Z założenia powinno ono obejmować śledzenie przepisów prawa, ocenę ryzyka oraz gromadzenie, udostępnianie i raportowanie wymaganych informacji. Niewystarczającą gotowość firm w Polsce do spełniania wymogów regulacyjnych związanych z ESG potwierdzają też wnioski przedstawione w raportach „KPMG 2023 CEO Outlook” i „Nowoczesny CFO w transformującej się firmie”. W pierwszym z nich jedynie połowa badanych CEO z kraju wyraziła gotowość w dostosowaniu się do nowych wymogów raportowania niefinansowego. Wyniki ankiety przeprowadzonej w ramach drugiego z raportów wskazują, że aż 80% badanych firm wciąż nie wdrożyło praktyk dotyczących ESG.

Źródło: KPMG

Udostępnij