Przejdź do treści

Prezes Rainbow – ESG w praktyce korporacyjnej

Plan Unii Europejskiej związany z większą ilością inwestycji zrównoważonych środowiskowo został przyjęty w 2018 roku. W szczególności dotyczy on działań, które mogą przyspieszyć przejście na gospodarkę neutralną klimatycznie do 2050 roku.

ESG jest skrótem angielskich słów Environmental (z ang. Środowisko), Social (z ang. Społeczeństwo) oraz Governance (z ang. Ład korporacyjny), które jednocześnie oznaczają trzy główne obszary działalności przedsiębiorstwa, w których powinno ono kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju i stosować odpowiedzialne praktyki biznesowe z poszanowaniem interesów interesariuszy. ESG ma pomóc budować świat bez groźby katastrofy klimatycznej, ale żeby to zrobić duże przedsiębiorstwa muszą dać dobry przykład mniejszym.

Wypracowany Europejski Standard Raportowania Zrównoważonego Rozwoju oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 roku nakładająca bardziej szczegółowe i ambitne wymogi sprawozdawcze dla objętych nią spółek weszła w życie w styczniu 2023. Obejmie swoim zakresem około 50 tys. spółek w UE, w tym ponad 3,5 tys. dużych spółek w Polsce. Pierwsze z nich swoje raporty złożą już w 2025 roku.

O tym czym ESG jest w praktyce i co oznacza dla Rainbow, jedynego polskiego tour operatora notowanego na giełdzie, zapytamy Prezesa zarządu Rainbow Tours S.A. Macieja Szczechurę już podczas XIV edycji Forum Promocji Turystycznej we Wrocławiu.

Rejestracja i bilety.

Więcej: O ESG w praktyce korporacyjnej opowie Prezes Rainbow podczas Forum Promocji Turystycznej we Wrocławiu – Wasza Turystyka

Udostępnij