Przejdź do treści

Zgłoś dobre praktyki do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023”

Twoja firma realizuje działania dotyczące ESG? Zgłoś je do 22. edycji raportu przygotowywanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Publikacja jest największym w Polsce przeglądem inicjatyw z obszaru zrównoważonego rozwoju. Nabór dobrych praktyk odbywa się poprzez formularz na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/raport2023. Udział jest bezpłatny.

Już po raz dwudziesty drugi Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyda raport stanowiący przegląd  podejmowanych przez firmy inicjatyw dotyczących poszczególnych aspektów ESG – środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego.

– W tym roku stawiamy sobie za cel pokazania najlepszych praktyk realizowanych przez biznes w zakresie ESG. Ze względu na nowe obowiązki związane z raportowaniem zmienia się odbiór ESG na rynku – także w sektorze MMŚP, wśród podmiotów należących do korporacyjnych łańcuchów wartości. Ponadto po raz pierwszy każda zgłaszana praktyka będzie mogła być przyporządkowana do określonego standardu ESRS – mówi Karol Krzyczkowski, starszy menedżer projektów FOB. – Liczymy, że jak co roku raport będzie źródłem inspiracji oraz wiedzy o działaniach z obszaru zrównoważonego rozwoju podejmowanych przez firmy w Polsce – dodaje Karol Krzyczkowski.

Każda ze zgłoszonych praktyk będzie mogła zostać przyporządkowana poszczególnym ESRS (European Sustainability Reporting Standards), które zostały wprowadzone zgodnie z dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Zakwalifikowanie dobrej praktyki wymaga jej zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ponadto praktyka powinna być:

 • Zainicjowana przez firmę – może być realizowana w partnerstwie, ale głównym jej realizatorem musi być firma.
 • Dobrowolna – nie stanowi realizacji obowiązku wynikającego z prawa.
 • Potrzebna – opiera się na rozpoznanych potrzebach, jest poprzedzona realizacją badań, analiz, dialogu z interesariuszami, zebraniem informacji o rzeczywistych potrzebach.
 • Innowacyjna – jest czymś nowym w sektorze lub w zbliżonych wielkością firmach.
 • Zaplanowana – przed wdrożeniem przeprowadzono analizę sytuacji, opracowano plan działań.
 • Podsumowana – jest poddana ewaluacji, oceniona pod kątem wyników, umożliwia modyfikację i dostosowanie działań na podstawie zebranych informacji.
 • Skuteczna – osiąga założone rezultaty, urzeczywistnia misję organizacji, przyczynia się do rozwoju organizacji.
 • Wydajna – opiera się na jakościowej i ilościowej analizie wykorzystania zasobów materialnych: finansów, technologii, infrastruktury oraz niematerialnych: kapitału ludzkiego, społecznego.
 • Uniwersalna – możliwe jest jej zaadaptowanie w innych lub zbliżonych warunkach, wykorzystanie jej jako źródło inspiracji dla wdrożenia podobnych działań.
 • Etyczna – zgodna z przyjętymi w danym społeczeństwie, branży lub obszarze działania normami moralnymi.
 • Atrakcyjna dla interesariuszy – interesariusze włączają się w nią lub działają w niej chętniej niż w przypadku innych praktyk.
 • Trwała – po jej zakończeniu zmiana wniesiona jej realizacją jest utrzymana.

Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli_ek Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Więcej informacji na temat zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza oraz ukazania się raportu znaleźć można na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/raport2023

Źródło: FOB

Udostępnij